REGULAMIN SERWISU i POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN SERWISU i POLITYKA PRYWATNOŚCI www.instituteofmusicalexcellence.pl

 

 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Serwisu  oznaczają:

 • Administrator – Fundacja Kultura Regionów z siedziba we Wrocławiu, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000435476, NIP: 8992740826 REGON: 022052037.
 • Użytkownik – podmiot, który przegląda treści umieszczone na stronie internetowej instituteofmusicalexcellence.pl
 • Strona Internetowa – instituteofmusicalexcellence.pl
 • Serwis/Serwis Internetowy – serwis internetowy działający pod adresem: instituteofmusicalexcellence.pl
 • Regulamin Serwisu- niniejszy Regulamin Serwisu w całości dostępny na stronie www.instituteofmusicalexcellence.pl
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Serwis służy do przeglądania treści umieszczonych na stronie internetowej instituteofmusicalexcellence.pl zawierającej informacje dotyczące Institute of Musical Excellence prowadzonej przez Fundację Kultura Regionów z siedzibą we Wrocławiu.
 1. OPŁATY I PROWIZJE
 • Dostęp do Serwisu jest bezpłatny.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 • Dla prawidłowego korzystania
  z Serwisu niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz
  z oprogramowaniem niezbędnym do przeglądania zasobów Internetu, przy czym minimalne wymagania techniczne są następujące:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. laptop, komputer);
 • dostęp do poczty elektronicznej i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox
  w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0
  i wyższej, Opera w wersji 12.0
  i wyższej, Google Chrome
  w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej z obsługą zapisu plików Cookies oraz Javascript.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
 • Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
  i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 • Użytkownika obowiązuje zakaz korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 • Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Serwisu.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 • Administrator obsługuje Serwis
  i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie od strony technicznej.
 1. DANE OSOBOWE
 • Dane osobowe Użytkowników umieszczane w Serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane
  i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.), przy czym więcej informacji znajduje się w punkcie 9- Polityka Prywatności.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych
  w Serwisie w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.
 • W toku korzystania z Serwisu Użytkownik może zostać poproszony
  o wyrażenie zgody na przesyłanie na wskazany przez niego adres e-mail informacji handlowych dotyczącej Administratora lub jego Partnerów. Zgoda Użytkownika ma charakter dobrowolny. Brak zgody Użytkownika nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu.
 1. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 • W przypadku pojawienia się nieprawidłowości (w szczególności oczywistych omyłek pisarskich), możliwe jest zgłaszanie reklamacji wraz
  z podaniem przyczyny (dokładnym opisaniem problemu) przez Użytkownika drogą mailową na adres: ul. Zwycięska 48/9, 53-033 Wrocław
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Administratora w powyższym terminie oznacza, że Administrator uznał reklamację za uzasadnioną.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystywania, gromadzenia i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu instituteofmusicalexcellence.pl odnoszącym się do Institute of Musical Excellence zarządzanej przez Fundację Kultura Regionów z siedzibą we Wrocławiu.
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych dokładane są wszelkie starania w celu poszanowania prywatności Użytkowników, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 • Kontrolowane jest wykorzystanie danych osobowych. Na bieżąco
  w sposób ciągły sprawdzana jest zgodność podejmowanych działań
  z odpowiednimi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi (ustawą
  o ochronie danych osobowych, ustawą
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego). Komunikacja między Użytkownikiem a serwerem, na którym znajduje się Serwis Internetowy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie uprawnieni pracownicy oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
 • Dane Osobowe powierzone przez Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach,
  w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Dane nie są zbierane automatycznie, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu Internetowego. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na komputerze Użytkowników, które zawierają informacje związane
  z korzystaniem przez Użytkowników
  z Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi Serwisu Internetowego
  i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikom interesujących informacji o Institute of Musical Excellence.
 • Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Użytkowników przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W razie jakichkolwiek problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 • Wszelkie zastrzeżenia i pytania dotyczące Polityki Prywatności Serwisu, należy kierować pod adresem e-mail: info@instituteofmusicalexcellence.pl
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta
  w serwisie internetowym.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy Regulamin Serwisu może ulec zmianie.
 • W sprawach nieuregulowanych
  w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie
  i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem.